MENU
ASP Fedegari Lab Dekontaminace ACTINI 2 mag

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    Naše společnost zpracovává některé osobní údaje zákazníků, smluvních partnerů a návštěvníků našich webových stránek. Pro naši společnost je ochrana soukromí důležitá, a proto Vás informujeme o zpracování osobních údajů a Vašich právech v souvislosti s jejich zpracováním. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a příslušnými právními předpisy.

I.    KDO JSME A JAK SE NA NÁS MŮŽETE OBRÁTIT

    Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost UNIPRO - ALPHA C. S., spol. s r.o., IČO: 26435357, se sídlem Pod bání 2146/8, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 81948. Pro účely komunikace v souvislosti s ochranou osobních údajů můžete použít následující kontakty:

E-mailová adresa:            info@unipro-alpha.com

Doručovací adresa:          Pod bání 2146/8, Libeň, 180 00 Praha 8

Pro urychlení komunikace a vyřízení Vašich žádostí či námitek doporučujeme kontaktovat nás prostřednictvím uvedené e-mailové adresy.

    Abychom mohli Vaše žádosti či námitky zpracovat, je potřeba, abyste nám sdělili Vaši totožnost a abychom mohli Vaši totožnost případně ověřit, aby nedošlo k poskytnutí informací nesprávné osobě. V pochybnostech o totožnosti žadatele Vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti. Za účelem doložení povinností plnění správce si Vás dovolujeme informovat, že komunikace týkající se vyřizování žádostí a námitek bude uchovávána.

 II.     KDY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, PROČ, CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE A JAK DLOUHO JE UCHOVÁVÁME

 1. Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu či poptat naše zboží nebo služby

    Pokud se na nás obrátíte e-mailem, písemně nebo vyplníte náš poptávkový formulář dostupný na našich webových stránkách, zpracováváme poskytnuté údaje (a to Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační či dodací adresu a případně další údaje, které vyplníte v poptávkovém formuláři či uvedete v e-mailu či dopisu) za účelem posouzení Vaší poptávky či žádosti, za účelem umožnění vzájemného kontaktu a jednání o uzavření případné smlouvy a abychom Vám mohli na Vaše nabídky, poptávky či dotazy odpovědět. Takové zpracování údajů nám umožňuje Nařízení, neboť je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Pokud mezi Vámi a naší společností nedojde k žádné spolupráci, budou údaje vymazány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení jednání.

 2. Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu na dodávku zboží či služeb

    V případě, že dojde k navázání spolupráce, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný k plnění našich smluvních závazků, k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností vyplývajících z daňových, celních, účetních a archivnických zákonů, a k ochraně našich oprávněných zájmů, kterými jsou určení a uplatňování právních nároků naší společností, či našich zaměstnanců a spolupracovníků, předcházení sporům, mimosoudní řešení sporů a vedení klientské a dodavatelské databáze pro vnitřní účely naší společnosti. 

    Ke zpracování uvedených osobních údajů pro uvedené účely nepotřebujeme Váš souhlas, neboť takové zpracování nám umožňuje přímo Nařízení. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů za uvedenými účely je nezbytnost pro splnění smlouvy a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, nezbytnost pro splnění našich právních povinností a ochrana oprávněných zájmů naší společnosti.

     V tomto případě zpracováváme následující kategorie osobních údajů: identifikační údaje, bez kterých vůbec nelze uzavřít smlouvu a řádně plnit smluvní ani zákonné povinnosti (jméno, příjmení, datum narození, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefon, fakturační adresa, doručovací adresa), které nám usnadňují vzájemnou komunikaci včetně komunikace v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, údaje o vzájemné e-mailové a jiné elektronické a písemné komunikaci (obsah komunikace), které usnadňují plnění smluvních povinností, výklad vzájemných smluvních ujednání, údaje o poskytovaných službách či dodávaném zboží (smluvní údaje), které potřebujeme pro splnění našich smluvních povinností a pro to, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší a nejvhodnější služby, platební údaje (číslo účtu), které potřebujeme pro případné vrácení či jiné vypořádání vzájemných finančních nároků.

    Pro tyto účely budou osobní údaje uloženy po dobu 10 let od ukončení plnění dle smlouvy či záruční doby dle smlouvy, nestanoví-li právní předpis delší archivační lhůty, která nám předepisuje uchovávat informace po dobu delší.

3. Pokud navštívíte naši webovou stránku

    Na našich webových stránkách používáme tzv. cookies. Více informací o cookies včetně možnosti vlastního nastavení používání cookies naleznete přímo na našich webových stránkách.

    V případě, že vyplníte náš poptávkový formulář dostupný na našich webových stránkách, platí informace uvedené výše v bodě 1. 

III.    KOMU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁME

    Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemích (mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor) ani osobám obchodujícím s osobními údaji, např. pro účely zasílání nabídek cizích výrobků či služeb apod. Některé osobní údaje však předáváme našim smluvním partnerům za účelem plnění právních povinností či splnění smlouvy.

    Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu a telefonní číslo předáváme našim smluvním dopravcům, kteří Vám dopraví objednané zboží na doručovací adresu. Bez uvedeného by Vás naši dopravci nemuseli najít nebo by Vám nemohli kontaktovat v případě, že Vás nezastihnou.

    Vaše údaje v rozsahu potřebném pro plnění našich zákonných povinností v oblasti účetnictví, daní a archivnictví, a dále pro určení a uplatňování právních nároků předáváme našim smluvním partnerům, kteří pro nás zajišťují služby v těchto oblastech jako zpracovatelé a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně takto získaných údajů a dále příslušným orgánům státní správy.

IV.    JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Právo na přístup Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, což znamená, že máte právo nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na sdělení zejména toho, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, o účely zpracování, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů a o plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy apod.

Právo na opravu Máte právo na to, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje opravili či doplnili.

Právo na výmaz Máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud nejsou splněny podmínky pro jejich zpracování. V případě, že jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu, máte vždy právo odvolat souhlas.

Právo na omezení zpracování Máte právo na to, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy, máte právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování Máte právo vznést námitku v případě, že je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů našich nebo třetích osob nebo nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, nebo pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového orgánu V případě, že nejste spokojeni s tím, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje nebo vyřizujeme Vaše žádosti, máte právo podat stížnost u naší společnosti či přímo u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Bližší podmínky uplatnění práv subjektu údajů upravuje Nařízení. Bližší informace o právech subjektů údajů jsou rovněž k dispozici např. na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Dodavatelé